alegeri

 

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comună sunt Consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă. Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale.

Consiliul local al comunii Puşcaşi este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină şi este compus din 13 consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Atribuţiile consiliului local sunt cele prevăzute în Legea 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

- alege din rândul consilierilor viceprimarul, stabileşte în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;

- aprobă statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;

- avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeana, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii;

- aprobă bugetul local, împrumuturile, virarile de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în conditiile legii;

- aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi a regiilor autonome de interes local;

- administrează domeniul public si privat al comunei;

- hotăraşte darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

- hotarăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei , în condiţiile legii;

- înfiinţează instituţiile publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local; urmăreşte, controlează şi analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local; numeste şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;

- hotăraşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiintat; hotaraşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;

- analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizarii acestora; aprobă alocarea fondurilor din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;

- stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;

- aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;

- asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sanătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor si protecţia civilă, de sub autoritatea sa; urmareşte şi controlează activitatea acestora;

- hotarăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natură şi bani, precum şi de alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului didactic;

- contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;

- hotarăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi propune măsuri de îmbunatăţire a activităţii acestora;

- acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurator, în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;

- contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţie drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiintează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;

- înfiintează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distractie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;

- atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local;

- conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlu de cetăţean de onoare al comunei;

- hotarăşte în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte infrăţirea comunei cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;

- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţara sau din strainătate, precum şi la aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autoritătilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

- sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

- asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii.

Contact

  • Soseaua principala, nr. 68,         sat Puscasi, comuna Puscasi
    Vaslui, România
  • tel: 0235-340400
    fax: 0335.340348
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Puscasi

Vechimea aşezării de astăzi Puşcaşi, nu poate fi stabilită cu precizie, primele urme de locuire datând din perioada Latene a epocii fierului.

Aici a existat dintotdeauna o comunitate, având se pare ca ocupaţii agricultura, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului şi a lutului.

Primele informaţii despre această aşezare le avem din sec. al XV-lea, mai exact din timpul domniei lui Alexandru cel Bun,...

Citeste mai departe...

Harta Judetului Vaslui

Vaslui small

Scroll to top